ابلاغیه جدید گمرک برای پایش اظهارنامه‌های صادراتی

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با صدور ابلاغیه‌ای در حوزه پایش اظهارنامه‌های صادراتی اعلام کرد: گمرکات به دلیل اهمیت موضوع، با اخذ گزارش‌های مربوطه و با رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با موضوع با توجه به فرآیندهای مربوطه این دفتر از جمله صادرات غیرنفتی، صادرات فرآورده‌های نفتی، صادرات از محل ورود موقت، ورود موقت جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی، صادرات از محل واردات قطعی، خروج موقت، کران‌بری(رویه‌ای است که کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگری در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه مرزی حمل می‌شود)، پیگیری اعلام وصول اظهارنامه‌های صادراتی، تعیین‌تکلیف اظهارنامه‌ها‌ را صورت دهند.

به گزارش اکسپورتنا، علی‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرد: پیرو بخشنامه‌های قبلی درخصوص پایش اظهارنامه‌های صادراتی و با توجه به استمرار قطعی سامانه mis مجددا تاکید می‌شود، گمرکات به دلیل اهمیت موضوع، با اخذ گزارش‌های مربوطه و با رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با موضوع را با توجه به فرآیندهای مربوطه این دفتر از جمله صادرات غیرنفتی، صادرات فرآورده‌های نفتی، صادرات از محل ورود موقت، ورود موقت جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی، صادرات از محل واردات قطعی، خروج موقت، کران‌بری، پیگیری اعلام‌وصول اظهارنامه‌های صادراتی، تعیین‌تکلیف اظهارنامه‌های در جریان مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز، اقدامات قانونی مربوطه را پیگیری کرده و ضمن اعلام نتیجه نهایی در صورت هر‌گونه ابهام در اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادراتی موضوع را به این دفتر منعکس کنند.

دیدگاه نوشته