فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری
MINIATURE CIRCUIT BREAKER که اختصار MCB نامگذاری شده است تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار (عبور جریان غیر مجاز) محافظت می کند.
به عبارت ساده می توان گفت فیوز مینیاتوری یک وسیله حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار برده می شود تا در مواقعی که جریانی بیشتر از حد انتظار از وسیله عبور می کند مدار قطع شود تا سایر تجهیزات آسیبی نبینند.

فیوز مینیاتوری از دو مکانیزم برای عملکرد خود استفاده می کند:
عملکرد بیمتالی برای حفاظت اضافه بار و عملکرد مغناطیسی جهت حفاظت از اتصال کوتاه.
به عبارت دیگر، تشخیص جریان اضافه بار به عهده یک فلز (بیمتال) می باشد (شماره5) که بوسیله عبور جریان مدت دار بیش از حد جریان نامی گرم شده و بر اثر خم شدن باعث عمل کنتاکت فیوز شده و مدار قطع می شود.
همچنین جریان اتصال کوتاه بوسیله سیم پیچ (شماره 7) که دارای تعداد دور کم و قطر زیاد می باشد بصورت مغناطیسی تشخیص داده شده و کلید مینیاتوری عمل می کند.

سایر المانهای فیوز مینیاتوری طبق تصویر عبارتند از:

1) Actuator piker : for trip and reset
2) Actuator Device mechanism
3) Main contact : flow of current
4) Terminal Block
5) Bimetallic steel strip
6) Tripping calibration screw
7) Solenoid coil
8) Arc extinguisher
کلید مینیاتوری از نظر کاربرد به تیپهای B روشنایی، C موتوری، D ترانسفورماتوری، K قدرت، Z بسیار حساس تقسیم می شود.
کلید مینیاتوری نوع B روشنایی:
نوع B عموما در مصارف خانگی و روشنایی کاربرد دارند. این کلیدها در جریان اضافه بار بین 3 تا 5 برابر جریان نامی در زمان مشخص، مدار را قطع می کنند و حساسیت مناسبی برای کاربردهای عادی خانگی دارند. این کلید به فیوز مینیاتوری تندکار نیز معروف هستند.
کلید مینیاتوری نوع C موتوری:
کلید مینیاتوری نوع C بیشتر کاربرد صنعتی دارند. این کلیدها در جریان اضافه بار بین 5 تا 10 برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تیپ B بیشتر است. این کلیدها به فیوز مینیاتوری کندکار معروف است.
کلید مینیاتوری نوع D ترانسفورماتوری:
کلید مینیاتوری نوع D برای مصارف صنعتی خاص ( مانند مولد های اشعه ایکس X-Ray و یا ترانسفورماتورها ) استفاده می شوند. این کلیدها در جریان اضافه بار بین 10 تا 20 برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تمامی تیپها بیشتر است.
کلید مینیاتوری نوع K قدرت:
کلید مینیاتوری نوع K برای حفاظت در مدارات قدرت، ترانسفورماتور و موتورها استفاده می شوند. در این نوع از کلید مینیاتوری حد جریان برای قطع در موارد اضافه بار کمتر از سایر کلیدهاست و هنگام به وجود آمدن اضافه بار مدار را سریعتر قطع می کنند ولی در موارد اتصال کوتاه منحنی قطع این نوع کلیدها بین تیپ D و C می باشد.
کلید مینیاتوری نوع Z بسیار حساس:
این نوع از کلید مینیاتوری هنگامی که جریان عبوری از جریان نامی بیشتر شود در یک مدت زمان خاص ( که از تمامی تیپ ها کمتر است ) طبق منحنی قطع، فرمان قطع را صادر می کند. حساسیت این نوع از کلیدها، هم در مواقع اضافه بار و هم اتصال کوتاه از تمامی تیپ های دیگر بیشتر است و در صورت بروز خطا مدار را سریعتر قطع میکند. بنابراین کاربرد این نوع فیوز مینیاتوری در مدارات با حساسیت بالا می باشد.
زمان قطع این تیپها به ترتیب ( از سریعترین ) عبارت است از: Z و B و C و D

نمایش 1 نتیحه